top of page

Jogi Nyilatkozat és Általános Szerződési Feltételek
 

www.szekrestaurant.hu
SZÉK Restaurant & Bar
1061 Budapest, Andrássy út 41.

Lentiekben olvasható a  www.szekrestaurant.hu  webáruházzal kapcsolatos
Adatkezelési Tájékoztató és a webáruház Általános Szerződési Feltételei
(ÁszF), valamint a SZÉK Restaurant & Bar-t üzemeltető vállalkozások
Adatkezelési Tájékoztatója és a SZÉK Restaurant & Bar egységtől történő
megrendeléssel kapcsolatos Általános Szerződési Feltételek (ÁszF). 

A  www.szekrestaurant.hu  webáruházzal kapcsolatos Adatkezelési
Tájékoztató
1. Bevezetés

A Székely Szekér Kft. (1134 Budapest, Váci út 47.B.ép.), a továbbiakban
szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el
jelen jogi nyilatkozat tartalmát. Az Adatkezelési Tájékoztató informálja
a  www.szekrestaurant.hu  webáruház Megrendelőit a személyes adatok
kezelésének rendjéről annak érdekében, hogy Megrendelők megismerjék a
SZÉK Restaurant & Bar adatkezelési - feldolgozási eljárását és a személyes
adatok törlési lehetőségét.  
A Székely Szekér Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi
irányelvek folyamatosan elérhető a https://www.szekrestaurant.hu/aszf  címen.
A Székely Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató
bármikor történő megváltoztatására, az esetlegesen megváltoztatott tájékoztatót
a  https://www.szekrestaurant.hu/aszf címen teszi közzé.
A megrendelők elfogadják a megváltoztatott szabályzatot azzal, hogy továbbra
is használják a www.szekrestaurant.hu webáruházat a módosítás időpontjában
vagy azután. Azáltal, hogy Megrendelő igénybe veszi a www.szekrestaurant.hu
webáruház szolgáltatásait, jóváhagyólag elfogadja a www.szekrestaurant.hu
információszerzési és - használati gyakorlatát
a  www.szekrestaurant.hu  webáruház adott időpontban hatályban lévő
Adatkezelési Tájékoztatójának megfelelően. 
Amennyiben kérdése, észrevétele lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan,
kérjük írjon e-mailt az info@szekrestaurant.hu címre! 

A Székely Szekér Kft. elkötelezett megrendelői és partnerei személyes adatainak
védelmében, kiemelten fontosnak tartja Megrendelői információs
önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Székely Szekér Kft. a személyes
adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Székely Szekér
Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:
 
2. A www.szekrestaurant.hu webáruházban történő regisztrációval
kapcsolatos tájékoztató

A személyes adatok kezeléséről, információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a)
pontja alapján a  www.szekrestaurant.hu  webáruházba regisztráló Megrendelő
regisztrációjával kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a
Székely Szekér Kft. rendelések teljesítésével és szolgáltatásainak reklámozása
céljából kezelje, és a megrendelés teljesítésében közvetlenül résztvevő – a
SZÉK Restaurant & Bar egységet üzemeltető - vállalkozás munkatársa(i) és
alvállalkozó(i) részére, a megrendelés teljesítése, elkészítése és kézbesítése
érdekében átadja (a rendelést feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító
futár). A Székely Szekér Kft. kijelenti, hogy tiszteletben tartja Megrendelői
bizalmas információit, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és
információt minden esetben bizalmasan kezel, és kizárólag saját munkájához
használja fel Megrendelői - a regisztrációval kifejezett, önkéntes
hozzájárulásával adott - előzetes jóváhagyása alapján. A Megrendelők
személyes adataira a webáruházunkban történő vásárlásokhoz azért van szükség,
hogy a megrendelések pontosan és gyorsan teljesíthetők legyenek. Az
adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a)
pontja biztosítja. Amíg Megrendelő nem vonja vissza a nyilatkozatát, addig
kezeljük az adatait, de kizárólag csak a SZÉK Restaurant & Bar egységtől
történő megrendelés, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól
való megkülönböztetése, a megrendelések azonosíthatósága és teljesíthetősége,
a megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése,
megrendelői kapcsolattartás, panaszkezelés, és a célzottabb kiszolgálás
érdekében. 
A Megrendelők adatait az "egyének védelméről a személyes adatok gépi
feldolgozása során", Strasbourgban, 1981.január 28. Napján kelt Egyezmény,
1998. Évi VI, törvény rendelkezéseit betartva tároljuk. Megrendelő elfogadja és
tudomásul veszi, hogy amennyiben adatait szeretné törölni, akkor az
adatkezelőhöz el kell juttatnia egy nyilatkozatot a kezdeményezéséről.  

Székely Szekér Kft. a  www.szekrestaurant.hu  domain név alatti honlap
üzemeltetőjeként elektronikus hírlevéllel tájékoztatást küld a SZÉK Bar &
Restaurant egység ajánlatairól, szolgáltatásairól, amennyiben Megrendelők
regisztrálnak a hírlevél megküldése szolgáltatásra. A megrendeléshez történő
első regisztrálás alkalmával Székely Szekér Kft. választható lehetőséget kínál
Megrendelőinek arra, hogy igényük esetén elektronikus üzenet formájában
hírlevél megküldését kérjék. Tekintettel arra, hogy a regisztráció során az adatok
megadásánál Megrendelőknek külön meg kell jelölni, hogy szeretnének
elektronikus hírlevelet kapni, ezt a szolgáltatást csak Megrendelői kifejezett
kérése, és jóváhagyása alapján teszi. A hírlevél megküldéséről szóló igény
törlésére minden hírlevél alsó részén lehetőséget biztosítunk, ezt a "Leiratkozás
a hírlevélről" linkre kattintva lehet elvégezni.  

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Székely Szekér Kft. a szekrestaurant.hu webáruház működtetésével
kapcsolatos tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.
Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását,
továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk a Székely Szekér Kft.
részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, az az adatközlő felelőssége és kötelessége az érintett
hozzájárulásának beszerzése. 
A Székely Szekér Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az
alábbiakkal: 
ˇ         1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról; 
ˇ         2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.);
ˇ         2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
ˇ         1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről (Fgytv.); 
ˇ         1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról (Be.); 
ˇ         1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi
feldolgozása során 

ˇ         2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.); 
ˇ         2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről (Eker. tv.); 
ˇ         2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről (Eht.); 
ˇ         2005. évi CXXXIII. törvény - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.); 
ˇ         2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.), 
ˇ         2012. évi CLIX. törvény - a postai szolgáltatásokról (Postatv.). 
ˇ         Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során",
Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény 

Webáruházi adatkezelések 
3.1. Megrendelői adatok 
Az adatkezelés célja: a SZÉK Restaurant & Bar egységtől történő megrendelés,
számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való
megkülönböztetése, a megrendelések azonosíthatósága és teljesítése, a
megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése,
megrendelői kapcsolattartás, panaszkezelés, a célzottabb kiszolgálás. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. §
(2) bekezdése. 
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím,
telefonszám, e-mail cím, a megrendelt termékek megnevezése, mennyisége,
vételára. 
Az adatkezelés időtartama: a termékek, szolgáltatások megrendelése esetén a
Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.
Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait
a  www.szekrestaurant.hu  webáruház elektronikus fizetési platformját működtető
HelloPay zRt. (1026 Budapest, Gábor Áron utca 28., adószám: 25155781-2-41)

és az OTP Bank Nyrt.(1051 Budapest, Nádor utca 16., adószám: 10537914-4-
44) valamint az adott bankkártyát, vagy az elektronikus SZÉP Kártyát kibocsátó
bank kezeli. 

Adattovábbítás: 
-          a Megrendelő szállítási címére megrendelést teljesítő SZÉK Restaurant
& Bar egységet működtető vállalkozáshoz, annak azon munkatársai és
alvállalkozói részére, akik a megrendelt szolgáltatás teljesítésében közvetlenül
részt vesznek (a rendelést feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító futár) 
-          bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, kosár tartalma, a
tranzakció összege, dátuma, időpontja az HelloPay zRt. (1026 Budapest, Gábor
Áron utca 28., adószám: 25155781-2-41) és az OTP Bank Nyrt.(1051 Budapest,
Nádor utca 16., adószám: 10537914-4-44)) felé, 
-          elektronikus SZÉP Kártyával történő fizetés esetén az elektronikus SZÉP
Kártyát kibocsátó bank felé.
Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett
önkéntes hozzájárulása. 

3.2. Panaszos visszajelzések, reklamációk kezelése 
Az adatkezelés célja: a SZÉK Restaurant & Bar egység által nyújtott
szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, panaszok
kezelése. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A.
§ (7) bekezdése. 
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a megrendelő neve, szállítási
címe, a megrendelt termékek megnevezése, vételára, a megrendelés és a panasz
bejelentésnek időpontja, a panasz leírása, a megrendelő által érvényesíteni
kívánt igény és a kifogás rendezésének módja. 
Az adatkezelés időtartama: a jelen tájékoztató 3.1. pontja szerint, továbbá az
elektronikus levélben elküldött panaszok és az írásbeli panaszokra adott
levélbeli válaszok tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a
Vásárlók Könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év. 

A  www.szekrestaurant.hu  webáruház üzemeltetője gondoskodik a biztonságról,
a webhelyünkön megadott adatok épségéről és titkosságáról, és rendszeresen
frissíti a biztonsági óvintézkedéseit a legújabb technológiáknak megfelelően. 
 
4. Webáruház adatai:
A  www.szekrestaurant.hu  webáruház üzemeltetője a Székely Szekér Kft. 
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 47. B. épület
Telephely: 1061 Budapest, Andrássy út 41.
Adószám: 11680558-2-41
Bejegyző hatóság: Fővárosi Cégbíróság
Ügyfélszolgálat: 
telefonon: +3617213154
e-mail: info@szekrestaurant.hu
  
5. Jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatást kérhető a Székely Szekér Kft., valamint az adatfeldolgozók által
kezelt, illetve feldolgozott személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az előbbiek tekintetében Székely
Szekér Kft. a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15
napon belül rendelkezésre bocsátja. 
Kérhető továbbá a személyes adatok helyesbítése, valamint törlése vagy
zárolása, a Székely Szekér Kft. elérhetőségeinek valamelyikén.
A törlési kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük az
adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem
vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges
adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig megőrizzük.
Törlési kérés esetén a rendszerben zárolásra kerülhetnek az adatok, abban az
esetben, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a
törlés sértené a zárolni kívánt adatok gazdájának jogos érdekeit. Az így zárolt
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél,
amely a személyes adat törlését kizárta. 
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesítést küldünk, továbbá
mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára

továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel jogos érdeket nem sért.
Tiltakozás nyújtható be a személyes adatok kezelése ellen, a tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon
belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és
döntéséről írásban tájékoztatást nyújtunk. Ha a tiltakozás megalapozottságát
megállapítjuk, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt is -
megszüntetjük, és az adatokat zároljuk.
Ha döntésünkkel nem értesz egyet, illetve ha a válaszadási határidőt
elmulasztjuk, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30
napon belül bírósághoz fordulhatsz.
A személyes adataid védelmével kapcsolatos panasszal egyéb esetben is
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), 
- továbbá jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhatsz.
Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint
tájékoztatásod céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett
személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az
adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására
megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban
meghatározott egyéb adatokat.  

Budapest, 2020.11.10.

bottom of page